Poštovani posjetitelji,

Pružam usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda svih vrsta općih tekstova i dokumenata: prijevodi diploma, prijepisi ocjena, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o boravku, rješenja trgovačkih registara, izvodi iz matične knjige rođenih, umrlih i vjenčanih, potvrde o slobodnom bračnom stanju, rješenja o nasljeđivanju, rješenja o razvodu braka i sl.

Također pružam usluge usmenog prijevoda.

Dokumente zaprimam kao ispis na papiru, u svim vrstama računalnih datoteka, na CD-u, na USB sticku i kao ostale vrste zapisa, putem e-maila, telefaksom, redovnom poštom te osobnim preuzimanjem nakon prethodnog dogovora putem e-maila ili telefona.

Za prijevode jamčim diskreciju.

Putem ove web prezentacije možete doznati osnovne pojmove o vrstama prevođenja, poslovima sudskog tumača, tarifama nagrada, kontakt informacijama, kao i o meni i mome profesionalnom aganžmanu.

S obzirom da sam i ovlašteni turistički vodić, pored usluga prevođenja vršim i usluge turističkog vodića.

Sudski tumač

Sudski tumač je prevoditelj koji vrši prevođenje govora i pisanog teksta s jednog od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine, na strani jezik, sa stranog jezika na jedan od službenih jezika Federacije i sa stranog jezika na drugi strani jezik. Sudski tumač je za to ovlašten od strane nadležne institucije. U FBiH je to Federalno ministarstvo pravde. Kako bi mogao postati ovlašteni sudski tumač, prevoditelj mora zadovoljavati uvjete koje definira Uredba o stalnim sudskim tumačima .

Sudski tumač prijevod ovjerava svojim žigom i potpisom, te na taj način jamči istovjetnost prijevoda s tekstom izvornika. Ovjereni se prijevod uvezuje zajedno s izvornikom ili preslikom izvornog teksta.

Cilj sudskog tumača je izraditi prijevod koji sadržajno, stilski i terminološki u potpunosti odgovara izvornom tekstu . Stoga se prevođenju pristupa vrlo sistematično i sa puno truda i pažnje.

Vrijeme izrade prijevoda ovisi o količini i složenosti teksta koji sudski tumač treba prevesti. Po redovnoj tarifi sudski tumač može izraditi prijevod 4 kartice teksta s hrvatskog na strani jezik i 6 kartica teksta sa stranog na hrvatski jezik po radnom danu. Pri tome jedna autorska kartica obuhvaća 1500 znakova uključujući i razmake.

Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod je prijevod izvršen od strane sudskog tumača i za čiju istovjetnost sa izvornikom sudski tumač jamči svojim pečatom i potpisom. Sudski tumač je prevoditelj koji je imenovan, ovlašten od strane Federalnog ministarstva pravde. Ovjereni prijevod je prijevod bilo koje vrste isprave koji sudski tumač prevede i ovjeri svojim pečatom i potpisom čime jamči da prijevod sadržajno, stilski i terminološki u potpunosti odgovara izvornom tekstu. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave. To znači da sve isprave koje su izvorniku na stranom jeziku, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu neke države, moraju biti prevedene i ovjerene od strane sudskog tumača.

Neovjereni prijevod

Neovjereni prijevod je prijevod koji ne sadrži ovjeru ovlaštenog sudskog tumača. Standardno se prevode u elektroničkom obliku (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, te, u nekim slučajevima u PDF formatu).

Neovjereni prijevodi izdaju se u papirnatom ili elektroničkom obliku. Ako je prevoditelju dostavljen tekst u elektroničkom formatu, on može pisati preko izvornog teksta. Cilj je slijediti izvorni format dokumenta što je više moguće. Kod slučaja posebnih tekstualnih obilježja kao što su slike, shematski prikazi, grafika, crteži slika, fotografije itd., moraju se slijediti zadane upute. Posebne oznake u tekstu (npr. bold, italic, underline i dr.) mogu se nalaziti i u prevedenom dokumentu. Standardni format je: font - Arial ili Times New Roman 12 pt; prored - 1.5; numeriranje stranica - dno stranice, centrirano; margine - 2.5 cm. Različit format se može upotrebljavati ako to izvorni tekst zahtijeva.

Neovjereni prijevodi se najčešće rade za sljedeće tekstove i isprave:

  • životopisi
  • prospekti
  • brošure
  • upute za uporabu
  • web stranice
  • katalozi
  • dopisi
  • jelovnici
  • turistički vodiči
  • leci i dr.

Usmeni prijevod

Kad govorimo o prijevodu i prevođenju, obično mislimo na pismeni prijevod. No, osim pismenog, moguće je i usmeno prevođenje, odnosno izravno prevođenje razgovora s jednog jezika na drugi. To može biti simultano prevođenje kod kojeg se razgovor prevodi sa jednog jezika na drugi u isto vrijeme kad se odvija, te konsekutivno prevođenje kod kojeg govornik izloži dio teksta, a prevoditelj ga potom prevodi na ciljani jezik.

Pod pojmom simultano prevođenje podrazumijevamo izravan prijevod razgovora s jednog na drugi jezik, u isto vrijeme dok se i odvija; to je vrsta prevođenja koja se obično koristi na skupštinama i međunarodnim sastancima kako bi se ljudima koji govore različite jezike omogućilo da prisustvuju i sudjeluju u aktivnostima koje se odvijaju, i to svatko na svom jeziku.

Konsekutivno prevođenje je vrsta usmenog prevođenja koje se obično obavlja na skupovima manjeg broja ljudi kao što su npr. poslovni sastanci, sastanci kod javnog bilježnika, odvjetnika itd. Prevođenje se obavlja na način da da govornik izloži dio teksta i napravi stanku za vrijeme koje prevoditelj prevodi izloženi tekst na ciljani jezik.

Simultano prevođenje se, u pravilu, koristi na skupovima na kojima sudjeluje veći broj ljudi. Prevoditelji su smješteni u posebne kabine, i oni istodobno slušaju izlaganje i izgovaraju prijevod. To zahtijeva izuzetno veliku koncentraciju. Stoga se obično izmjenjuju svakih trideset minuta. Glavna prednost ovakvog prevođenja je ušteda na vremenu jer nema čekanja da se govor prevede kao kod konsekutivnog prevođenja koje se koristi na manjim skupovima, odnosno sastancima.